Tarjontamme sairaaloille

 

LASTENOSASTOILLE

Sairaalahoidossa olevat lapset ovat  osallisuuden näkökulmasta muihin verrattuna heikossa asemassa. Kun  lapset eivät pääse teatteriin, tuomme teatterin heidän luokseen. Sairaalaosastoilla toteuttamillamme musiikillisilla nukketeatterivierailuilla mahdollistamme sairaalassa oleville lapsille ja heidän perheilleen hyvän mielen teatterihetken, joka tuo iloa ja lohdutusta sairaala-arjen keskelle, tarjoaa uusia kokemuksia  ja syventää  yhteisiä osallisuuden kokemuksia.

Toiminnallamme haluamme olla mukana vahvistamassa sairaalaympäristön lapsilähtöistä toimintakulttuuria ja vahvistaa lapsen ja hänen omaistensa sekä
sairaalan henkilökunnan välistä vuorovaikutusta - taiteen keinoin.

TOIMINNAN tavoitteet

1. Sairaalahoidossa olevat lapset pääsevät esittävien taiteiden pariin niin kokijoina kuin tekijöinä.


2. Lasten toiveita, ajatuksia ja pelkoja kuunnellaan ja lapset ovat aktiivisia toimijoita heitä koskevan toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.


3. Lasten minäpystyvyyden tunne ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät.


4. Lasten kanssa työskentelevät sairaanhoitajat ja sairaalaopettajat saavat uusia menetelmiä lasten kohtaamiseen ja osallistamiseen.


5. Lapsilla ja heidän vanhemmillaan sekä sisaruksillaan on mahdollisuus kiireettömään ja merkitykselliseen kohtaamiseen sairaalassa.

PALVELUKESKUKSILLE

Toteutamme palvelukeskuksiin ja sairaaloihin kehitettyjä uusia toimintamuotoja yhteistyössä omais- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä yhteistyö-verkostojemme kanssa. 

Toimintamme tavoitteena on muistisairaiden ja toimintarajoitteisten vanhusten osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen palvelukeskuksissa, hoito- ja hoivayksiköissä sekä sairaalaosastoilla toteutettavan taidelähtöisen toiminnan kautta. 

 

 

 

geropsykiatrisille osastoille

Voimauttava arki - Kohtaamisia ilon äärellä on monivuotinen kehittämishankkeemme, jossa kehitämme uudenlaista omais- ja vapaaehtoistyön toimintamallia, jonka tarkoituksena on mahdollistaa laitoksissa asuvien vanhusten elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen sekä vanhusten ja heidän omaistensa vuorovaikutussuhteen vahvistamisen.